An Straitéis Ealaíon agus Chultúir

Cork City Council Arts Strategy 2022-2026

Focal an Ardmhéara

Focal an Ardmhéara

Is cathair í Corcaigh a chuir a cultúir uathúil féin i lár an aonaigh i gcónaí agus tá Comhairle Cathrach Chorcaí meáite ar na healaíona agus an cultúr a bheith i measc chrainn taca ár seirbhíse poiblí. Cuireann an chathair agus muintir na cathrach sraitheanna ár saoil chomhroinnte san áit seo in iúl trí na healaíona. Is féidir linn an áilleacht agus an suairceas a chur in iúl le scéalta, le hamhráin, le drámaíocht agus le híomhánna, ach is féidir linn an méala agus an duairceas is dual don saol a chur in iúl leo chomh maith. Ba mhór an sólás iad na healaíona agus an cultúr le linn chruatan na paindéime domhanda. Níor léir dúinn riamh a thábhachtaí atá na healaíona sa saol. Agus cathair Chorcaí ag fás léi, tá an daonra agus ár gcultúr ag éabhlóid. Tá deis n-ealaíon agus an chultúir i ndáil le teacht ar chultúir dhifriúla, brí a bhaint astu agus iad a thuiscint ríthábhachtach do shochaí atá seasmhach agus uilechuimsitheach. Is féidir leis na healaíona agus leis an gcultúr nasc a dhéanamh idir sinn féin agus ár ndaonnacht agus cabhrú linn féachaint ar a chéile go húr agus go báúil. Is féidir leis na healaíona cabhrú linn chomh maith ár stair a thuiscint trí lionsa eile. Ó thús deireadh Dheich mBliana na gCuimhneachán, chuir na healaíona agus an cultúr ar ár gcumas ár stair a léirmhíniú ar bhealaí nua agus intuigthe. Agus comhairliúchán nach beag ar siúl chun an Straitéise Ealaíon agus Cultúir seo a chur le chéile, ba léir agus b’fhollasach an teachtaireacht a fuarthas gur mór ag muintir Chorcaí scoth-thairiscintí na n-ealaíon agus an chultúir sa chathair agus gur mian leo go mbeadh rath orthu. Is chuige sin go díreach í Straitéis Ealaíon agus Chultúir Chomhairle Cathrach Chorcaí. Ba mhaith liom gach duine a bhí páirteach i gcur le chéile na straitéise a mholadh go hard agus táim ag tnúth lena cur i bhfeidhm sna cúig bliana atá romhainn amach.

An tArd-Mhéara, an Clr Deirdre Forde

1

Brollach

Réamhrá

Brollach

Réamhrá

Chugainn an Straitéis uaillmhianach nua seo do na hEalaíona agus don Chultúr i dtráth atá ríthábhachtach i bhforbairt na cathrach. Beidh an Plean Forbartha Cathrach go 2028 atá le teacht ar an gcéad cheann de thrí phlean forbartha as a chéile a dhéanfaidh maoirseacht ar fhorbairt Chorcaí ina cathair ar scála idirnáisiúnta, de réir spriocanna an Chreata Pleanála Náisiúnta, Éire 2040. Tá na hEalaíona agus an Cultúr ríthábhachtach maidir le caighdeán an tsaoil agus folláine na sochaí agus cuireann siad go mór lenár ngeilleagar uirbeach. Cuireann an Straitéis seo na healaíona agus an cultúr go dlúth i gclár oibre forbartha na cathrach agus sonraítear na tosaíochtaí straitéiseacha ar féidir leo cumas na hearnála ealaíon agus cultúir a chothú agus a chur chun cinn sna cúig bliana atá romhainn amach, rud a bheidh ag teacht le fás pleanáilte na cathrach. Tuigtear go forleathan go bhfuil earnáil na n-ealaíon agus an chultúir ar cheann de na hearnálacha is measa as mar gheall ar an bpaindéim. Agus sinn ag iarraidh cruatan an dá bhliain seo caite a chur dínn, díríonn an straitéis seo ár n-aird go diongbháilte ar chúinsí tacaíochta a chothú don ealaín agus d’ealaíontóirí inár gcathair, cuireann an straitéis eolas ar fáil dúinn faoin tslí a dhéanaimid ár spásanna agus ár n-áiteanna a ath-shainiú, agus cuirfidh an straitéis, i ndeireadh na dála, le saintréithiúlacht ár gcathrach, rud a rachaidh chun leasa do gach duine a chónaíonn agus a oibríonn anseo agus a thugann cuairt orainn. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le comhaltaí agus le foireann Chomhairle Cathrach Chorcaí agus leis an bpobal a chabhraigh leis an straitéis seo agus leis an gcomhairliúchán leathan is bonn léi. Ní féidir na huaillmhianta atá anseo istigh a bhaint amach ach le comh-iarracht agus le comhoibriú agus táimid ag tnúth le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe ar fud earnálacha an chultúir, an phobail, an oideachais agus an ghnó chun an uaillmhian sin a bhaint amach.

Is cúis bhróid do Chomhairle Cathrach Chorcaí é an Straitéis Ealaíon agus Chultúir 2022 – 2026 a roinnt. Leagtar amach sa straitéis an fhís atá againn do na healaíona agus don chultúr sa chathair mar aon leis na nithe a ndíreoimid ár n-iarrachtaí orthu sna cúig bliana atá romhainn chun ár n-uaillmhianta coiteanna a bhaint amach. Tar éis na ndeacrachtaí le dhá bhliain anuas, agus sinn ag maireachtaint agus ag obair trí ghéarchéim dhomhanda sláinte, agus in ainneoin na ndúshlán leanúnach, is díol dóchais agus diongbháilteachta í an straitéis nua seo. Is léiriú í ar mhuinín san am atá romhainn amach. Rinneamar cinntí na healaíona agus an cultúr a chur chun cinn i gCorcaigh bunaithe ar chlár tréan taighde agus comhairliúcháin a ndéantar cur síos air sna haguisíní. D’éisteamar le riachtanais agus le huaillmhianta daoine ó ar fud ár bpobail i ndáil leis na healaíona agus leis an gcultúr i gCorcaigh agus thugamar toradh orthu. Rinneamar deimhin de chomh maith go ndéanfadh ár gcuid tosaíochtaí straitéiseacha tosaíochtaí Phlean Forbartha na cathrach, atá ar na bacáin, a threisiú agus a chur chun cinn. Dá réir sin, táimid ag tnúth le bheith ag obair le muintir Chorcaí agus ar a son agus comhfhís againn i ndáil le Corcaigh a bheith ina scothchathair dhomhanda, áit a mbíonn rath ar na healaíona agus ar an gcultúr ionas gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint astu, áit a bhfuil na healaíona agus an cultúr beo ar na sráideanna agus sna chomharsanacht, áit ar léiriú bríomhar iad orainn féin.

Michelle Carew An tOifigeach Ealaíon An 30 Meitheamh 2022

Áine Ní Dhochartaigh An Príomhfheidhmeannach

2

3

Clár

Clár

Clár

Focal an Ardmhéara

1

Brollach

2

Réamhrá

3

Clár

5

Comhthéacs

6

Comhthéacs polasaí

8

Scóip agus réimse oibre

10

Eolas faoi Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Chorcaí

12

Cuspóir, fhís agus misean

14

Tosaíochtaí straitéiseacha

16

Tosaíocht straitéiseach #1 - Ealaín do chách

18

Tosaíocht straitéiseach #2 - Spás don ealaín

22

Tosaíocht straitéiseach #3 - Ealaín san fhearann poiblí

26

Tosaíocht straitéiseach #4 - Cathair d’ealaíontóirí

30

Tosaíocht straitéiseach #5 - Acmhainn agus tionchar

34

A dhearadh agus a sheachadadh

38

Aguisín I - Próiseas forbartha na straitéise

40

Buíochas

44

Íomhá: Cork Ignite, saothar ealaíne beo le Simon McKeon; Grianghraf: Clare Keogh

4

5

Comhthéacs

Comhthéacs

Comhthéacs

Scothchathair dhomhanda

I gcroílár an dréachtphlean forbartha tá fís straitéiseach do Chathair Chorcaí a bheith ‘ina scothchathair dhomhanda, a chuireann dlús faoi fhás áitiúil agus réigiúnach, a ghlacann leis an éagsúlacht agus leis an uilechuimsitheacht agus a fhásann ina dlúthchathair sheasmhach, fholláin, aois-bháúil, inbhuanaithe atá bunaithe ar mhórtas áite, ar phobail agus ar chaighdeán saoil.’ Dearbhaíonn ocht bprionsabal straitéiseacha an fhís sin, arb é is teideal do cheann díobh ‘Cathair na foghlama agus an chultúir’ agus é ina sprioc aici: ‘Tógaint ar ainmniú Chorcaí ina Cathair Foghlama UNESCO agus ar oidhreacht shaibhir chultúir na cathrach agus an fhoghlaim, an cultúr, an oidhreacht agus na healaíona a chothú ar fud na cathrach’.

Cathair atá ag fás agus ag athrú Is í Corcaigh an dara príomhchathair in Éirinn. Tugadh sráidbhailte uirbeacha agus na comharsanachtaí nua – Baile an Chollaigh, Baile Uí Mhothláin, An Bhlarna, An Curraichín, Domhnach Broc, Dúglas, Corrach Mhic Chonmhaigh, Gleann Maghair, An Ghráinseach, Paidhc na gCiarraíoch, Na Cillíní, Baile an Róistigh, An Tóchar, an Túr agus Crosaire an Fhaoitigh – isteach i limistéar riaracháin na cathrach in 2019. Chomh maith leis an méadú ceantair seo, tá daonra na cathrach le fás, sna blianta atá romhainn amach, faoi bhreis agus 120,000 duine go 335,000 duine faoi 2040 agus leanúint ar aghaidh ag dul in éagsúlacht: faoi láthair, ba lasmuigh d’Éirinn a rugadh duine as gach ochtar i gCathair Chorcaí.

Grianghraf: Clare Keogh

Cathair na n-ealaíon agus an chultúir

Íomhá: Cork Ignite, saothar ealaíne beo le Simon McKeon; Grianghraf: Clare Keogh

Is lárionad ealaíontóirí agus na n-ealaíon agus eagraíochtaí ealaíon í Cathair Chorcaí leis na cianta. Leanann an chathair uirthi ag spreagadh agus ag cothú ealaíontóirí agus eagraíochtaí cultúir áitiúla agus náisiúnta a mbaineann sármhaitheas agus uaillmhian leo. Cothaíonn cláir spriocdhírithe ealaíon agus chultúir in OTM agus COC agus tionscnaimh agus deiseanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla eile sa chathair na glúine nua ealaíontóirí agus lucht gairmiúil ealaíon. Cothaíonn a cuid institiúidí, eagraíochtaí agus féilte ealaíon agus cultúir éiceolaíocht bhríomhar ealaíon, rud a thacaíonn le healaíontóirí, a chruthaíonn eispéiris ealaíon den scoth a chuimsíonn pobal éagsúlach na cathrach agus cuairteoirí araon agus a chuireann le cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta na cathrach. Agus í ina Cathair Chultúir na hEorpa in 2005, bhí Corcaigh sa dara háit as measc 79 cathair maidir le rannpháirtíocht i gcultúr agus tarraingteacht cultúir i bhFaireoir Cathracha Cultúir agus Cruthaitheacha an Choimisiúin Eorpaigh 2019. Mar a dhearbhaíonn Dréachtphlean Forbartha Chathair Chorcaí, is cuid iomlán, intuigthe agus riachtanach de Chathair Chorcaí anois iad na healaíona agus an cultúr agus tá siad ríthábhachtach dá todhchaí.

Cathair lena mbaineann uaillmhian agus mianach Sonraíonn Éire 2040 – An Tionscadal agus an Creat Náisiúnta Pleanála mianach fáis Chathair Chorcaí agus tacaíonn siad leis, tionscadail ina leagtar amach spriocanna uaillmhianacha forbartha a chinnteoidh rath agus inmharthanacht na cathrach mar ‘thimpeallacht inbhuanaithe uirbeach atá iomaíoch go hidirnáisiúnta’. Tá forbairt na cathrach amach anseo á cur chun cinn de bhun na Straitéise Réigiúnaí Spáis agus Eacnamaíochta agus straitéisí áitiúla ar leith agus leagtar amach an uaillmhian don chathair ina hiomláine i bPlean Forbartha Chomhairle Cathrach Chorcaí, Ár gCathair, ár gCinniúint 2022 – 2028 atá le foilsiú.

Image Credit: Deirdre Breen. Grianghraf Jed Niezgoda

Grianghraf: Clare Keogh

6

7

Comhthéacs polasaí

Comhthéacs polasaí

Comhthéacs polasaí

Tá Straitéis Ealaíon agus Chultúir Chomhairle Cathrach Chorcaí suite laistigh de roinnt creataí agus pleananna polasaí áitiúil agus náisiúnta mar seo a leanas, agus freagraíonn sí dóibh.

Maidir leis na healaíona agus leis an gcultúr go sonrach, tá an straitéis seo ag teacht leis na straitéisí agus na beartais náisiúnta seo a leanas agus féachtar lena gcur chun cinn.

Is é Cultúr 2025 creatpholasaí an Rialtais don chultúr. Is é is aidhm leis ‘saol gach duine a shaibhriú de bhun rannpháirtíochta i saol cultúir an náisiúin’, agus ‘deiseanna a chruthú le haghaidh rannpháirtíocht mhéadaithe na saoránach.’ Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (2016-2025) , straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon, a leagann amach tosaíochtaí a dhíríonn ar an ealaíontóir, ar rannpháirtíocht an phobail, ar infheistíocht, ar phleanáil spásúlachta agus dhéimeagrafach agus ar fhorbairt acmhainne. Beartas Comhionannais, Cearta Daonna agus Éagsúlachta na Comhairle Ealaíon a fhéachann le ‘meas a léiriú do gach guth agus cultúr in Éirinn na linne seo de bhun gach cuid den tsochaí, ó phobail reatha agus nua, agus de bhun gach cúlra sóisialta, eitneacht agus traidisiún, tacú leo agus iad chur san áireamh.’ Luach Saothair don Ealaíontóir, polasaí de chuig na Comhairle Ealaíon a chothaíonn ‘luach saothair agus conraitheoireacht atá cóir agus cothrom d’ealaíontóirí’.

Éire 2040 – An Tionscadal , a foilsíodh in 2018, arb é atá ann Creat Pleanála Náisiúnta €116 billiún atá dírithe ar fhorbairt na hÉireann a threorú sa scór bliain atá romhainn amach. Sonraítear ann ‘Cultúr, Oidhreacht agus Spórt’ ar cheann de dheich dTosaíocht Infheistíochta Straitéisí, go háirithe maidir le feabhas a chur ar chaighdeán saoil agus cur le mórtas áite. An Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta (RSES) do Réigiún Dheisceart na hÉireann a leagann amach an creat forbartha straitéisí réigiúnaí chun Éire 2040 – An Tionscadal a chur i ngníomh ar leibhéal réigiúnach an rialtais. Tacaíonn sé le forbairt réigiúnach chothromaithe a bhaint amach ar fud na naoi gcontae agus na trí chathair atá i Réigiún an Deiscirt. Plean Forbartha Chomhairle Cathrach Chorcaí (2022 – 2028) ar dréacht faoi láthair é, a leagann amach mar a fhásfaidh agus mar a fhorbrófar Cathair Chorcaí sna sé bliana amach romhainn agus í ina cathair nuálaíoch, bhríomhar agus fholláin a bheidh ag teacht le RSES, le beartas Náisiúnta agus le 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na NA.

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair Chorcaí (LECP) arb é atá ann plean comhtháite a threoróidh forbairt Chathair Chorcaí ó thaobh geilleagair, pobail, cultúir, spóirt agus áineasa de. Tá plean reatha 2022 – 2027 ar na bacáin. Freastalaímid ar gach straitéis eile de chuid na Comhairle, mar is cuí, go leanúnach, ag féachaint go háirithe do Phlean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Chathair Chorcaí (2021-2026) agus do Phlean Leabharlanna Chomhairle Cathrach Chorcaí (2020-2024) agus do Phlean Chathair Chorcaí um Ghníomhú ar son na hAeráide atá ar na bacáin. Tuigimid, chomh maith, comhthéacs Eorpach ár gcuid oibre. Leanaimid orainn dá ndéanaimid a fhaire agus a leagan amach i gcomhréir le cláir forbartha sheanbhunaithe amhail Eoraip Ildána , de thionscnaimh nua a athrú, amhail an Margadh Glas Eorpach arb é is aidhm leis an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus le tionscnaimh dá leithéidí Bauhaus Eorpach Nua arb é is aidhm leis saoránaigh, saineolaithe, gnólachtaí agus institiúidí a thabhairt le chéile chun maireachtaint inbhuanaithe san Eoraip agus níos faide i gcéin a athshamhlú.

Beartas Áite, Spáis agus Daoine na Comhairle Ealaíon, creat nua um chothromas sochspásúil sna healaíona a chothaíonn fís i ndáil le ‘thír ina bhfuil an deis ag gach duine na healaíona agus an cultúr a chruthú, dul i ngleic leo, páirt a ghlacadh iontu agus taitneamh a bhaint astu, beag beann ar cé hiad féin nó cá bhfuil cónaí orthu’. Éire Ildána , an clár cruthaitheachta agus folláine uile-Rialtais a bheidh ar siúl anois go dtí 2027. Sa tréimhse leathnaithe seo den chlár eagróidh sé a chuid oibre um chúig cholún: Óige Ildánach, Pobail Chruthaitheacha, Sláinte agus Folláine Chruthaitheach, Gníomhú ar son na hAeráide agus Inbhuanaitheacht Chruthaitheach, Tionscail Chruthaitheacha. Forbróidh agus foilseoidh gach údarás áitiúil straitéis áitiúil Éire Ildána don tréimhse 2023 – 2027.

8

9

Scóip agus réimse oibre

Scóip agus réimse oibre Tá an Oifig Ealaíon ina rannóg Ealaíon agus Imeachtaí laistigh den Stiúrthóireacht Pobail, Cultúir agus Cothú Áite. Is é an príomhphointe comhordúcháin do shainchúram forbartha ealaíon na Comhairle Cathrach é mar a fhoráiltear dó faoin Acht Ealaíon 2003 1 , mar a leanas: 6(1) A local authority shall, for the purposes of section 67 of the Act of 2001 prepare and implement plans for the development of the arts within its functional area and shall, in so doing, take account of policies of the government in relation to the arts. Comhlíonann an straitéis Ealaíon agus Cultúir an dualgas sin maidir leis na healaíona laistigh de Chathair Chorcaí. Dírítear aird sa straitéis seo ar na healaíona agus cuimsítear an cultúr mar a shainmhínítear é i ndáil leis na healaíona. Ciallaíonn na healaíona, mar a shainmhínítear san Acht Ealaíon 2003 iad ‘any creative or interpretive expression (whether traditional or contemporary) in whatever form, and including, in particular, visual arts, theatre, literature, music, dance, opera, film, circus and architecture and including any medium when used for those purposes’. Tuigimid gur tháinig athrú ar chineálacha ealaíne agus nach léir an teorainn idir cineálacha ealaíne anois i gcomparáid leis an uair a rinneadh an sainmhíniú sin. Aithnímid na healaíona agus an cultúr agus táimid ag súil le tacú leo agus iad i mbun forbartha go hionraic agus go seiftiúil sna blianta atá romhainn amach.

1 Níl leagan oifigiúil Gaeilge an Achta seo le fáil fós.

Grianghraf: Darragh Kane

10

11

Eolas faoi Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Chorcaí

Eolas faoi Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Chorcaí

Is é ról Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí uaillmhianta ealaíne agus cultúir Chathair Chorcaí agus a muintire a chumasú agus a chothú. Cuirimid comhairle agus tacaíocht ar fáil don Chomhairle maidir le cúrsaí ealaíon agus cultúir agus cinntímid forbairt na n-ealaíon agus an chultúir i gCathair Chorcaí. Déanaimid é sin de bhun: Eolas faoi Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Chorcaí

Abhcóideacht

Déanaimid an cás, le sárfhianaise, ar son na n-ealaíon agus an chultúir agus a ról maidir leis an bhfís do thodhchaí Chathair Chorcaí a bhaint amach i gcomhthéacs na spriocanna a leagtar síos le Éire 2040. Déanaimid iarracht, go háirithe, acmhainn na n-ealaíon a chur chun cinn i ndail le folláine, forbairt pobail agus cáil chultúir a fheabhsú. Déanaimid cumarsáid faoi na healaíona leis an bpobal agus tacaímid le hearnáil na n-ealaíon agus an chultúir sna saincheisteanna atá tábhachtach dóibh.

Cinntímid go mbíonn na healaíona agus an cultúr i gcroílár shaol na cathrach i gcónaí agus cuirimid comhairle ar fáil faoin tslí a ndéantar na healaíona a mheas agus a neadú, de réir mar is cuí, i bpleananna straitéiseacha, ina measc Plean Forbartha na Cathrach, am Plean Corparáideach, Pleananna Forbartha Ceantair Áitiúil, Straitéis Áitiúil Éire Ildána srl. De bhun taighde agus taispeána, cuirimid le tuiscint agus meas ar na healaíona i measc ár ngeallsealbhóirí. Sonraítear an chomhpháirtíocht a bheith ríthábhachtach chun ár straitéis a chumasú. Cuirtear le dlús agus le réimse na hOifige Ealaíon le sraith comhghuaillíochtaí le heagraíochta ealaíon agus cultúir, le hinstitiúidí oideachais, le grúpaí pobail agus le heagraíochtaí tríú páirtí (e.g. Údaráis Áitiúla eile, HSE, ETB) a théann i ngleic le bearnaí i bhforbairt agus i soláthar na n-ealaíon. I measc tograí comhpháirtíochta tá: Arts for All; Arts in Schools; clár luathbhlianta Beag; Kinship (Gníomhú Cruthaitheach ar son na Tacaímid le hearnáil na n-ealaíon agus an chultúir chun imeachtaí agus gníomhaíochtaí a chruthú a thugann beocht dár gcathair agus dá spásanna poiblí. Cinntíonn tairiscint chultúir reatha Chorcaí féilire bríomhar, éagsúil gníomhaíochta i rith na bliana. Ina theannta sin, tá feidhm Imeachtaí ag an Oifig Ealaíon a sheachadann imeachtaí agus féilte uaillmhianacha cultúir ar mhórscála sa chathair, a

Nasc

hAeráide); Music Generation agus cláir Ealaíontóra Cónaithe Chathair Chorcaí.

Sonraímid agus cothaímid na caidrimh agus na naisc a chruthaíonn nó a fheabhsaíonn deiseanna do na healaíona agus don chultúr sa chathair agus d’ealaíontóirí go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Déanfaimid iarracht ár naisc reatha a neartú agus comhair nua a chur chun cinn maidir le seachadadh na straitéise seo. mbaineann cách sult astu. Ina measc tá Féile Lá ‘le Pádraig Chorcaí; Glow - Ceiliúradh na Nollag; Oíche Chultúir agus Cruinniú na nÓg. Tacaímid freisin le coimisiúnú agus cothabháil na hEalaíne Poiblí ar fud na cathrach. Táimid ag tnúth lenár bhfócas agus ár n-iarrachtaí sa réimse seo a mhéadú mar thosaíocht straitéiseach thar shaolré an phlean seo.

Infheistíocht

Déanaimid infheistíocht airgeadais, infrastruchtúir agus forbartha.

Triskel Christchurch, Coimpléasc Ché Wandesford (áit a bhfuil The Lavit Gallery, Backwater Studios, Cork Printmakers). Feabhsóidh oibreacha caipitil a rinneadh ar Dhún Eilíse le déanaí a úsáid mar ionad ealaíon agus cultúir faoin aer amach anseo. Forbraímid agus cothaímid forbairt ghairmiúil spriocdhírithe d’ealaíontóirí agus d’oibrithe ealaíon. Chomh maith le deiseanna foghlama a thairiscint, forbraímid agus cothaímid cláir chónaitheacha lena n-áirítear scéimeanna Ealaíontóra Cónaithe Damhsa agus Ealaíontóra Cónaithe Amharclainne i gcomhpháirtíocht leis an Firkin Crane agus The Everyman faoi seach; agus Platform 31, clár forbartha d’ealaíontóirí lár-ghairme. Táimid ag tnúth le cur leis na tacaíochtaí seo thar shaolré an phlean seo.

Déanaimid maoiniú a riaradh agus a leithdháileadh ina Dheontais Ealaíon; leithdháiltí Ealaíon agus Cultúir na gCoimisinéirí Ioncaim; Sparánachtaí d’Ealaíontóirí; Dámhachtainí Tionscadail agus an Scéim Ealaíon i gComhthéacs. Bainimid an úsáid is fearr is féidir as acmhainní agus as foirgnimh oidhreachta chun críocha na n-ealaíon agus an chultúir. I measc na bhfoirgneamh ealaíon agus cultúir atá ag Comhairle Cathrach Chorcaí faoi láthair tá Teach an Iontaobhais Chathartha, Teach Jack Lynch, Ionad Litríochta an Deiscirt, National Sculpture Factory, Ionad Naomh Lúcás, Ionad Naomh Peadar, Músaem an Ime, The Guesthouse, The Lido (áit a bhfuil Cork Community Artlink),

Beochan

12

13

Cuspóir, fhís agus misean

Cuspóir, fhís agus misean

Cuspóir, fhís agus misean

An cuspóir atá againn

An misean atá againn

(an fáth arb ann dúinn agus an cion faoi leith a dhéanaimid do dhaoine eile)

(na nithe a dhéanaimid chun a bheith dílis dár gcuspóir agus chun ár bhfís a bhaint amach) Cumasaímid agus cothaímid uaillmhianta ealaíne agus cultúir Chathair Chorcaí agus a muintire de bhun infheistíochta, abhcóideachta, nascthachta agus beochana. Na luachanna atá againn

Na healaíona agus an cultúr a chur i gceartlár cathrach atá bríomhar, cóir agus forásach

An fhís atá againn

(an idéal atáimid ag iarraidh a bhaint amach)

(na nithe dá seasaimid)

An Mhaith Choiteann - Cuirimid seirbhísí ar ardchaighdeán ar fáil agus tugaimid aghaidh ar riachtanais daoine ar bhealach atá uilechuimsitheach agus cothrom araon. Iontaobh agus ionracas - Déanaimid ár gcuid oibre go léir go macánta, go hoscailte agus go cothrom. Meas - Caithimid go cothrom le gach duine agus aird chuí á tabhairt ar a riachtanais agus ar a gcearta. Cur Chuige Daoine-Lárnach - Bímid ag plé le daoine ar bhealach atá cóir, cúirtéiseach agus tráthúil. Bímid sa tóir ar an bhfeabhsú i gcónaí. Freagracht - Táimid cuntasach agus trédhearcach agus déanaimid ár gcuid oibre agus cinntí go freagrach. Nuálaíocht - Bímid sa tóir i gcónaí ar chuir chuige atá forásach agus cruthaitheach i leith na seirbhísí a sholáthraímid.

Cathair Chorcaí a bheith ina scothchathair dhomhanda, a chuireann dlús faoi fhás áitiúil agus réigiúnach, a ghlacann leis an éagsúlacht agus leis an uilechuimsitheacht agus a fhásanna ina dlúthchathair sheasmhach, fholláin, aois-bháúil, inbhuanaithe atá bunaithe ar mhórtas áite, ar phobail agus ar chaighdeán saoil. Táimid ag tnúth le Corcaigh a bheith ina scothchathair dhomhanda, áit a mbíonn rath ar na healaíona agus ar an gcultúr ionas gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint astu, áit a bhfuil na healaíona agus an cultúr beo ar na sráideanna agus sna chomharsanacht, áit ar léiriú bríomhar iad orainn féin.

Grianghraf: Clare Keogh

14

15

Tosaíochtaí straitéiseacha

Tosaíochtaí straitéiseacha

Tosaíochtaí straitéiseacha

Chomh maith lenár dtosaíochtaí straitéiseacha beidh an dá théama - ionadaíocht agus inbhuanaitheacht comhshaoil - fite fuaite inár gcuid oibre go léir, rud a chothóidh na gníomhartha a dhéanfaimid chun ár gcuspóirí a bhaint amach. Táimid tar éis trí cinn de chleachtais chumasúcháin a shonrú chomh maith: comhpháirtíocht, cumarsáid agus rannpháirtíocht, agus foghlaim a chuideoidh linn ár dtosaíochtaí straitéiseacha a bhaint amach.

Sonraíomar cúig réimse tosaíochta straitéisí a léiríonn raon uaillmhianta do na healaíona agus don chultúr i gCorcaigh. Ní ann do na tosaíochtaí sin astu féin, ach treisíonn siad agus chomhlánaíonn siad a chéile chun ár spriocanna fadtéarmacha a chur chun cinn.

Tosaíochtaí Straitéiseacha

#1 Ealaín do chách

#2 Spás don ealaín

#3 Ealaín san fhearann poiblí

#4 Cathair d’ealaíontóirí

#5 Acmhainn agus tionchar

Sprioc: Níos mó daoine a

Sprioc: Áiteanna agus spásanna don ealaín sa chathair a bheith optamaithe agus leathnaithe againn

Sprioc: Lár na cathrach agus ár gcomharsanachtaí a bheith beoite le healaín a léiríonn agus a cheiliúrann cé sinn féin

Sprioc: An cultúr agus na coinníollacha a fhágann gur Cathair d’Ealaíontóirí í Corcaigh curtha chun cinn againn

Sprioc: An t-eolas, na scileanna agus an acmhainn a bheith ag an gComhairle Cathrach agus ag earnáil na

spreagadh agus a chumasú ar fud ár bpobail go léir chun teacht a bheith acu ar ealaín agus taitneamh a bhaint aisti

n-ealaíon lenár n-uaillmhianta

comhroinnte do na healaíona agus don chultúr i gCorcaigh a bhaint amach.

Téamaí Nascthacha Ionadaíocht, Inbhuanaitheacht Chomhshaoil

Cumasóirí Comhpáirtíocht, Cumardáis agus Rannpháirteachas, Foghlaim

Grianghraf: Egle Laukyte

16

17

#1 Tosaíocht straitéiseach Ealaín do chách

Grianghraf: Clare Keogh

18

19

Tosaíocht straitéiseach #1 - Ealaín do chách

Tosaíocht straitéiseach #1 - Ealaín do chách

#1

Ealaín do chách

Cuspóirí

Torthaí

1

Deiseanna éagsúla a chinntiú chun a bheith rannpháirteach sna healaíona agus sa chultúr a chuimsíonn cineálacha ealaíne traidisiúnta agus nua, a thugann tosaíocht do chaighdeán an eispéiris agus an léiriúcháin agus a mbaineann tarraingt leathan agus shainiúil leo.

Tá meascán ilghnéitheach imeachtaí agus eispéireas ealaíon agus cultúir ag spreagadh rannpháirtíocht mhór an phobail.

Sprioc

Níos mó daoine a spreagadh agus a chumasú ar fud ár bpobail go léir chun teacht a bheith acu ar ealaín agus taitneamh a bhaint aisti

2

Comhpháirtíocht le páirtithe leasmhara na cathrach lena n-áirítear seirbhísí ealaíon agus cultúir, oideachais, sláinte agus pobail chun fáil réidh le bacainní le rannpháirtíocht sna healaíona agus sa chultúr.

Éagsúlacht níos leithne daoine i gcomhthéacsanna difriúla ag baint eispéiris as an ealaín ina saol.

3

Comhghrúpaí inár gcathair i mbun eispéiris ealaíon agus chultúir dá gcuid féin agus dóibh.

Tionscnaimh a chothú agus a fhorbairt a dhíríonn ar ghrúpaí sonraithe lena n-áirítear leanaí agus daoine óga, daoine atá faoi mhíchumas, daoine scothaosta agus pobail faoi thearc-ionadaíocht.

Tá an ceart ag gach duine páirt a ghlacadh i saol cultúir an phobail, chun taitneamh a bhaint as na healaíona agus páirt a ghlacadh sa dul chun cinn eolaíoch agus sna tairbhí a bhaineann leis. Airteagal 27 den Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine

4

Léiríonn na daoine a dhéanann, a tháirgeann agus a rialaíonn na healaíona agus an cultúr i gCorcaigh déimeagrafach na cathrach.

Éagsúlacht bhreise a chothú i measc lucht saothair ealaíon agus cultúir Chathair Chorcaí, lena n-áirítear ealaíontóirí agus lucht gairme eile ealaíon.

An chúis leis an sprioc seo?

a cheiliúrann an éagsúlacht mar chroílár na cruthaitheachta’ sna blianta atá romhainn amach. Oibreoimid lena chinntiú go léireoidh na daoine a bhíonn i mbun na n-ealaíon i gCorcaigh, a fhreastalaíonn orthu, a tháirgeann agus a rialaíonn iad sinne na linne seo, agus go dtugann an ealaín a dhéantar agus a chuirtear i láthair i gCorcaigh deis do gach guth, cultúr agus eispéireas. Déanfaimid amhlaidh agus cúram á dhéanamh againn tacú le gníomhaíocht agus rannpháirtíocht na n-ealaíon agus an chultúir ar fud ba cathrach leathnaithe.

Is ceart daonna é a bheith in ann chun páirt a ghlacadh i saol cultúir do phobail agus taitneamh a bhaint as na healaíona. Aithníonn Ealaín do Chách é seo. Sonraímid anseo é ina thosaíocht straitéiseach, ina fhócas dár gcuid oibre. Is prionsabal é an ealaín do chách chomh maith a threoraíonn gach rud a dhéanaimid. Chuige sin is cúis bhróid dúinn é Cairt ‘Arts for All’* Chorcaí a shíniú agus táimid ag tnúth le fís na Cairte a chur chun cinn, is é sin ‘cathair atá oscailte, inrochtana agus uilechuimsitheach d’aon ghnó i dtaobh na n-ealaíon agus

5

Freastal ar acmhainn chultúir agus ar riachtanais athraitheacha na cathrach, agus go háirithe ar chomharsanachtaí, bailte agus pobail nua Chorcaí.

Tá straitéis spáis ag treorú ár bhfócais agus ár n-infheistíochta ar fud chomharsanachtaí uirbeacha, fo- uirbeacha agus tuaithe Chathair Chorcaí.

* Is comhghuaillíocht atá lonnaithe i gCorcaigh é ‘Arts for All’ de dhaoine aonair, deghrúpaí agus d’eagraíochtaí atá meáite ar uilechuimsitheacht, ar éagsúlacht agus archomhionannas sna healaíona.

20

21

#2 Tosaíocht straitéiseach Spás don ealaín

Grianghraf: Egle Laukyte

22

23

Tosaíocht straitéiseach #2 - Spás don ealaín

Tosaíocht straitéiseach #2 - Spás don ealaín

#2

Spás don ealaín

Cuspóirí

Torthaí

1

Cuspóirí ábhartha i bPlean Forbartha na Cathrach a chur chun cinn, go háirithe cuspóirí faoi Cuspóirí Straitéiseacha 2, 6, 7 agus 9, chun na healaíona agus an cultúr a neadú i bpróisis phleanála agus forbartha na Comhairle Cathrach.

Gealltanais i bPlean Forbartha na Cathrach atá sainiúil agus ábhartha do bhonneagar ealaíon agus cultúir á gcur i gcrích.

Sprioc

Áiteanna agus spásanna don ealaín sa chathair a bheith optamaithe agus leathnaithe againn

2

Bonneagar cultúir reatha na Comhairle a chosaint agus a fheabhsú agus féachaint lena thionchar ar na healaíona agus ar an gcultúr a uasmhéadú.

Déantar bonneagar ealaíon agus cultúir Chomhairle Cathrach Chorcaí mar acmhainn inbhuanaithe, éifeachtach a chosaint amach anseo.

3

An teacht a bhíonn ar spásanna buana, sealadacha agus eatramhacha a mhéadú de bhun comhoibriú le páirtithe leasmhara na cathrach agus mar fhreagra ar riachtanais spáis na n-ealaíon agus an chultúir agus iad ag athrú.

Teacht níos mó a bheith ar raidhse spásanna a fhreastalóidh ar riachtanais shonraithe.

An chúis leis an sprioc seo?

an chultúir, forbróirí príobháideacha, gníomhaireachtaí rialtais agus reachtúla.

Tá Cathair Chorcaí ag fás agus ag athrú. Dá réir sin, tá sé ríthábhachtach a chinntiú go ndéantar na healaíona fisiciúla agus an bonneagar cultúir a chothú agus a leathnú chun freastal ar riachtanais na cathrach atá ag athrú agus chun a huaillmhianta ealaíon agus cultúir a sheachadadh. Éilíonn an sprioc seo réitigh nuálacha ghearrthéarmacha agus fhadtéarmacha agus comhiarrachtaí na bpáirtithe leasmhara lena n-áirítear an Chomhairle, earnáil na n-ealaíon agus

4

Obair a dhéanamh chun spás cruthaithe ealaíon a fhorbairt i lár na cathrach.

Faomhadh pleananna forbartha do shaoráid chruthaithe ealaíon i gCathair Chorcaí.

Sna cúig bliana amach romhainn, in éineacht leis na mórfhorbairtí caipitil atá beartaithe don Lárionad Imeachtaí agus d’Áiléar Crawford, déanfaimid deiseanna a fhiosrú agus a chothú d’fhonn cur le spás don ealaín ar bhealach inbhuanaithe ar fud na cathrach. Bainfimid leas, go háirithe, as an deis aitheanta do na healaíona agus don chultúr a bhaineann le hathghiniúint lár na cathrach.

5

Meicníochtaí agus dreasachtaí seachadta a iniúchadh agus a chur chun cinn chun áiseanna ealaíon agus cultúir a chur san áireamh i bpleananna athfhorbartha agus athghiniúna.

Áiseanna ealaíon agus cultúir a bheith á gcur san áireamh ag céim luath an deartha i dtionscadail athfhorbartha agus athghiniúna.

24

25

#3 Tosaíocht straitéiseach Ealaín san fhearann poiblí

Íomhá: Cork Ignite, saothar ealaíne beo le Simon McKeon; Grianghraf: Clare Keogh

26

27

Tosaíocht straitéiseach #3 - Ealaín san fhearann poiblí

Tosaíocht straitéiseach #3 - Ealaín san fhearann poiblí

#3

Ealaín san fhearann poiblí

Cuspóirí

Torthaí

1

Straitéis ealaíne poiblí a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm a thugann ár gcur chuige maidir le coimisiúnú ealaíne poiblí le chéile agus a chuireann cleachtas uaillmhianach agus nuálaíoch chun cinn, cleachtas atá faoi stiúir ealaíontóirí agus a bhfuil an pobal rannpháirteach ann.

Athraíodh ó bhonn an dearcadh i leith na healaíne poiblí mar gheall ar chaighdeán, ar nuálaíocht agus ar raon na dtionscadal a coimisiúnaíodh i gCathair Chorcaí.

Sprioc

Lár na cathrach agus ár gcomharsanachtaí a bheith beoite le healaín a léiríonn agus a cheiliúrann cé sinn féin Sainmhíniú ar Ealaín Phoiblí Is féidir le healaín phoiblí a bheith ina cineál ar bith, pé acu aonchineálach nó ilchineálach, cuir i gcás amharcealaín, rince, scannán, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, amharclannaíocht agus ailtireacht; lena n-áirítear gach gné de chleachtas comhaimseartha na n-ealaíon amhail taibhiú, ealaín bheo, ilmheán, ealaín físe, ealaín fuaime, etc. Féadfaidh saothair faoin scéim a bheith ar siúl ar feadh tréimhse ar bith, pé acu sealadach nó buan, agus is féidir iad a dhíriú ar chúinsí uirbeacha nó tuaithe. Aistriú ar shlioch as an Public Art Per Cent For Art Scheme 2004. Treoirlínte Ginearálta Náisiúnta, An Roinn Comhshaoil

2

An leas is fearr is féidir a bhaint as an scéim Per Cent for Art a i bhfianaise an chathair a bheith i mbéal forbartha.

Coimisiúnú ealaíne poiblí san áireamh i ngach tionscadal forbartha caipitil de chuid Chomhairle Cathrach Chorcaí.

3

Tacaíocht a chur ar fáil gus áisitheoireacht a dhéanamh do chumas na hearnála ealaíon agus cultúir eispéiris uaillmhianacha ealaíon ar ardchaighdeán a chur ar fáil do mhuintir na cathrach agus do chuairteoirí i bhfearann poiblí na cathrach.

Earnáil ealaíon agus chultúir Chorcaí a bheith ag táirgeadh gníomhaíochtaí ealaíon a bhfuil tionchar agus samhlaíocht ag baint leo i spásanna poiblí a chothaíonn mórtas agus muintearas chomh maith le tarraingteacht shainiúil na cathrach.

4

Deiseanna do chláir ealaíon agus chultúir a leathnú agus a éagsúlú laistigh d’imeachtaí suntasacha atá an chathair a stiúradh.

Feabhsaítear eispéireas an phobail i gcás imeachtaí sainiúla Chathair Chorcaí, agus déantar infheistíocht ar mhaithe leis an gcathair agus lena pobail ealaíon agus cultúir.

An chúis leis an sprioc seo?

n-ealaíon faoin aer i gCathair Chorcaí agus cothóimid eispéiris ealaíon den scoth san fhearann poiblí, ar fud gach cineáil agus cleachtais ealaíne, agus cinnteoimid cuir chuige atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Táimid ag tnúth le cuidiú le spásanna poiblí Chorcaí a dhéanamh sábháilte, tarraingteach agus uilechuimsitheach, chun go mbainfidh gach duine taitneamh astu.

Is í an uaillmhian atá againn an ealaín a bheith infheicthe agus ar fáil do gach duine a chónaíonn agus a oibríonn i gCorcaigh nó a thugann cuairt uirthi. Ba mhaith linn mórtas agus sceitimíní a chruthú faoinár gcathair agus cur lena beocht. Díreoimid ar thrí réimse oibre: ealaín phoiblí; féilte faoin aer, ealaíona sráide agus imeachtaí; agus cothú cruthaitheach áite inár bpobail. Tógfaimid ar thraidisiún láidir na

5

Deiseanna cearta inbhuanaithe a chothú le haghaidh rannpháirtíocht sna healaíona agus sa chultúr i gcomharsanachtaí, i mbailte agus i bpobail ar fud na cathrach.

Níos mó pobal i gceannas ar ghníomhaíochtaí cuimsitheacha ealaíon ina gceantar.

28

29

#4 Tosaíocht straitéiseach Cathair d’ealaíontóirí

Grianghraf: Clare Keogh

30

31

Tosaíocht straitéiseach #4 - Cathair d’ealaíontóirí

Tosaíocht straitéiseach #4 - Cathair d’ealaíontóirí

#4

Cathair d’ealaíontóirí

Cuspóirí

Torthaí

1

A chinntiú go dtacaíonn ár straitéis infheistíochta mar is cuí le healaíontóirí agus leo siúd a chuireann cleachtas ealaíon chun cinn sa chathair.

Tacaítear le healaíontóirí chun saothair a dhéanamh atá ar ardchaighdeán, mór, uaillmhianach agus tábhachtach.

2

Deiseanna agus conairí forbartha gairme a chruthú agus a leathnú a dhéanann áisitheoireacht d’ealaíontóirí agus do lucht gairme ealaíon chun a gcleachtas agus a n-uaillmhianta gairme a chur chun cinn, rud atá ag teacht le tionscnaimh earnála.

Tá an t-eolas, na scileanna agus na caidrimh ghairme a bheith ag ealaíontóirí agus ag lucht gairmiúil ealaíon a mhéadaíonn a gcumas chun gairmeacha beatha inbhuanaithe a chruthú.

Sprioc

An cultúr agus na coinníollacha a fhágann gur Cathair d’Ealaíontóirí í Corcaigh curtha chun cinn againn

3

Comhpháirtíocht leis an earnáil oideachais tríú leibhéal chun acmhainní a uasmhéadú, líonraí a mhéadú agus tacú le fás agus deiseanna cultúir sa chathair.

Tá nasc le hinstitiúidí tríú leibhéal na cathrach ag cur go follasach le héiceolaíocht ealaíon agus chultúir na cathrach agus ag tacú le saolré slite beatha ealaíontóirí.

An chúis leis an sprioc seo?

4

A chinntiú go ndéantar riachtanais ealaíontóirí agus lucht gairmiúil ealaíon a mheas i scéimeanna úsáide measctha bonneagair phobail, tithíochta agus spás oibre cruthaithí.

Úsáidí ealaíon agus cultúir ina gcuid de dhearadh forbairtí nua cathrach.

éiceolaíocht chothaitheach ealaíon agus chultúir.

Sa bhliain 2005 bhí Corcaigh ina Chathair Chultúir na hEorpa. Chothaigh an t-ainmniúchán sin mórtas agus meas dár gcathair, rud a thug aitheantas dár n-oidhreacht shaibhir ealaíon agus chultúir agus dár gcleachtais fhorásacha, chomhaimseartha. Bhaineamar sult as Corcaigh 2005 agus chuireamar lena oidhreacht sin ó shin, agus ba mhaith linn leanúint ar aghaidh ag déanamh ceiliúradh ar Chorcaigh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar chathair ealaíne agus chultúir. Ba mhaith linn, go háirithe, gur chathair í Corcaigh inar féidir le healaíontóirí maireachtaint agus saothrú; ina bunáit ónar féidir leo slí bheatha a chothú, le tacaíocht ó

Sna cúig bliana atá romhainn, glacfaimid céimeanna tábhachtacha chun an cultúr agus na cúinsí a bhaint amach a dhaingneoidh Cathair Chorcaí mar bhaile tarraingteach agus féideartha d’ealaíontóirí agus do lucht gairme na n-ealaíon. Chothóimid buanna Chathair Chorcaí mar chathair oscailte chomhdhlúite chruthaitheach, a hainmniú mar Chathair Foghlama UNESCO, agus a bonneagar ardfhorbartha oiliúna ealaíon chun an sprioc sin a bhaint amach.

5

Ról na dtionscal cultúir agus cruthaitheach a thuiscint maidir le cur le Corcaigh mar chathair d’ealaíontóirí.

Tá creat againn chun acmhainn thionscail chruthaitheacha Chorcaí a chur chun cinn d’fhonn deiseanna léiriúcháin agus fostaíochta ealaíon agus cultúir a leathnú agus a éagsúlú.

32

33

#5 Tosaíocht straitéiseach Acmhainn agus tionchar

Íomhá: Darragh Wilkins. Grianghraf: Clare Keogh

34

35

Tosaíocht straitéiseach #5 - Acmhainn agus tionchar

Tosaíocht straitéiseach #5 - Acmhainn agus tionchar

#5

Acmhainn agus tionchar

Cuspóirí

Torthaí

1

Straitéis infheistíochta a fhorbairt a chinnteoidh go n-infheistítear airgead poiblí go héifeachtach chun tosaíochtaí ealaío nagus cultúir na Comhairle a bhaint amach.

Tá tionchair infheistíocht na Cathrach sna healaíona agus sa chultúr follasach, luachmhar agus taifeadta.

2

A chinntiú go bhfuil saineolas, cumas agus acmhainní na hOifige Ealaíon ag teacht le huaillmhian na straitéise seo.

Tá an fhoireann agus an bonn eolais agus scileanna ag cinntiú go gcuirfear an straitéis i gcrích go héifeachtach.

Sprioc

An t-eolas, na scileanna agus an acmhainn a bheith ag an gComhairle Cathrach agus ag earnáil na n-ealaíon lenár n-uaillmhianta comhroinnte do na healaíona agus don chultúr i gCorcaigh a bhaint amach.

3

Inbhuanaitheacht earnáil na n-ealaíon agus an chultúir a chur chun cinn trí thacaíochtaí agus trí thionscnaimh chun cumas rialachais agus ceannaireachta a neartú. Na healaíona agus cultúr i gCathair Chorcaí a chothú agus tacú le forbairt lucht féachana trí chumarsáid ghníomhach, ábhartha agus rannpháirtíocht phoiblí.

Tá earnáil na n-ealaíon agus an chultúir i gCathair Chorcaí láidir, seasmhach agus in acmhainn a todhchaí a chinntiú.

4

Tá níos mó daoine ar an eolas faoi raon iomlán na ngníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir sa chathair, baineann siad eispéireas astu agus tá meas acu orthu.

5

Taighde a dhéanamh chun tionchair agus luach na n-ealaíon agus an chultúir ar Chathair Chorcaí a thuiscint.

Tá fianaise ag cur bonn eolais faoinár dtosaíochtaí agus faoinár

An chúis leis an sprioc seo?

gcinnteoireacht chun na healaíona agus an cultúr a chur chun cinn i gCathair Chorcaí.

a chothú faoina luach i saol na ndaoine agus sa chathair.

Tá cur i gcrích ár dtosaíochtaí straitéiseacha ag brath ar dhíograis agus ar acmhainn na hOifige Ealaíon, earnála na n-ealaíon agus an chultúir agus na Comhairle féin. Thar thréimhse na straitéise seo déanfaimid infheistíocht i ndaoine, in eolas agus i dtacaíocht chun ár n-uaillmhianta comhroinnte a spreagadh agus a chumasú do na healaíona agus don chultúr i gCathair Chorcaí. Táimid ag tnúth le haird ar na healaíona agus ar an gcultúr i gCorcaigh a fheabhsú agus le tuiscint atá bunaithe ar fhianaise

Chuige sin, i bhfianaise an tionchair ainnis a bhí ag an ngéarchéim dhomhanda shláinte ar earnáil na n-ealaíon agus an chultúir, i mblianta tosaigh na straitéise seo go háirithe, tacóimid leis an earnáil i ndáil le téarnamh agus le hathnuachan. Tá inbhuanaitheacht na n-ealaíon agus an chultúir ríthábhachtach do shaol agus do bheocht na cathrach.

6

Leas a bhaint as deiseanna a eascraíonn as nithe atá ag teacht le straitéis Éire Ildána Chathair Chorcaí.

Chuir infheistíocht lenár gcumas tionchar a imirt ar chleachtas na

n-ealaíon i réimsí na hóige, an phobail, na sláinte agus na haeráide go háirithe.

7

Comhiarracht earnáil na n-ealaíon agus an chultúir agus na Comhairle Cathrach agus páirtithe leasmhara eile cathrach a chothú agus a chumasú chun an straitéis seo a bhaint amach.

Tá comhchuspóir agus comhiarracht ag spreagadh dul chun cinn sna healaíona agus sa chultúr sa chathair.

36

37

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48

www.corkcity.ie

Powered by